Wednesday, December 5, 2007

பெரியார் தி.க

பெரியாரின் கொள்கைகளை கைவிட்டுவிட்ட வீரமணி தி.க. வால் வெளியேற்றப்பட்ட பெரியாரின் கொள்கைவாதிகளால் அமைக்கப்பட்டதே பெரியார் திராவிடர் கழகம்

No comments: